ĐĂNG NHẬP
Danh sách giáo viên sửa sai khi vào điểm học bạ.

Dựa trên biên bản kiểm tra chéo của các giáo viên chủ nhiệm, bộ phận học vụ đã tổng hợp các sai sót của giáo viên trong quá trình vào điểm năm học 2018-2019. (Theo danh sách đính kèm)