ĐĂNG NHẬP
Danh sách Học sinh nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập NH 2017-2018

Lưu ý: Các học sinh có tên trong "Danh sách học sinh nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập NH 2017-2018" thông báo về cho Phụ huynh của mình biết và liên hệ phòng Văn thư-Thủ quỹ để nhận tiền (khi đi nhớ đem theo Chứng minh nhân dân+ Hộ khẩu bản phô tô).

Trân trọng,