ĐĂNG NHẬP
Danh sách học sinh tham gia kỳ thi HSG K12 năm 2020-2021

Kính gửi các tổ trưởng chuyên môn!

Dựa trên danh sách các tổ trưởng gửi về phòng học vụ tổng hợp danh sách học sinh tham gia kỳ thi HSG K12 năm học 2020-2021 (theo file đính kèm).

Các tổ trưởng kiểm tra và phản hồi lại phòng học vụ nếu có sai sót. Hạn chót 14h ngày 03/02/2021