ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH SỔ GHẾ NHẬN VÀ TRẢ K10,11,12 (TỔNG HỢP LẠI)

Nhờ GVCN xem danh sách ghế lớp mình nếu có thiếu nhờ hs mang lên phòng giám thị ký trả số còn thiếu

xin cảm ơn!