ĐĂNG NHẬP
Danh sách số lớp nhận - trả ghế vàn bảng tên các lớp năm 2018-2019 cập nhật lại.

Các thầy, cô thắc mắc gì về vấn đề ghế xin liên hệ thầy vui. sđt 0378553365.
Thầy, cô còn thiếu xin trả ở phòng giám thị và ký trả. 
xin cảm ơn!