ĐĂNG NHẬP
Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 -Năm học 2021-2022

Điểm trúng tuyển các nguyện vọng vào trường THPT Nguyễn Văn Tăng như sau:

Nguyện vọng 1: 16.8 điểm.

Nguyện vọng 2: 17.0 điểm.

Nguyện vọng 3: 17.7 điểm.