ĐĂNG NHẬP
Điểm danh học sinh vắng trên c3

Hiện nay một số giáo viên chưa điểm danh chuyên cần của học sinh trên c3, đề nghị các gvcn nhanh chóng cập nhật.

Hạn chót ngày 08/11/2019