ĐĂNG NHẬP
DS học sinh thiếu điểm HK1 - Thống kê ngày 8/1/19
TT Môn học Học sinh Ngày sinh Loại điểm thiếu Lớp
           
3 Tiếng Anh Nguyễn Duy Phúc 21/05/2003 15P 10A1
4 Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Tính 24/09/2003 15P 10A6
5 Toán Trần Ngọc Thanh Trang 13/08/2001 15P 12A4
6 Vật lý Lại Hoàng Thanh Hòa 12/08/2003 45P 10A1
7 Vật lý Lê Đoàn Kim My 23/03/2003 45P 10A2
8 Vật lý Hứa Phạm Hồng Thái 24/10/2003 15P 10A2
9 Vật lý Võ Hoàng Minh Thiện 20/07/2003 M 10A2
           
11 Vật lý Đào Ngọc Mai 06/08/2003 15P, 45P 10A2
12 Vật lý Nguyễn Huỳnh Trúc My 01/09/2003 15P 10A3
13 Vật lý Lê Trung Hiếu 20/07/2003 15P 10A6
14 Vật lý Trần Anh Tuấn 08/02/2003 45P 10A6
15 Vật lý Trần Huỳnh Thanh Ngân 11/06/2003 45P 10A8
16 Vật lý Phạm Nguyễn Minh Triết 27/10/2003 45P 10A8
17 Vật lý Phạm Thế Sơn 13/08/2001 15P 12A1
18 Vật lý Trần Bình Phương Thảo 27/08/2001 15P 12A1
19 Vật lý Nguyễn Hà Vi 11/07/2001 45P 12A6
20 Vật lý Trần Đặng Nam Hải 07/12/2001 45P 12A8
21 Vật lý Võ Minh Tiến 01/07/2001 15P 12A9