ĐĂNG NHẬP
DS học sinh thiếu điểm thống kê đến hết ngày 13/5
1 Ngữ văn Nguyễn Lê Minh Phúc 05/01/2003 45P 10A6
  QP Hồ Ngọc Đức Phát   45p, Hk 10A12
1 Toán Trần Phước Lợi 18/04/2002 HK 11A1
2 Vật lý Trần Phước Lợi 18/04/2002 HK 11A1
3 Hóa học Trần Phước Lợi 18/04/2002 HK 11A1
4 Sinh học Trần Phước Lợi 18/04/2002 HK 11A1
5 Ngữ văn Trần Phước Lợi 18/04/2002 HK 11A1
6 Lịch sử Trần Phước Lợi 18/04/2002 HK 11A1
7 Địa lý Trần Phước Lợi 18/04/2002 HK 11A1
8 Tiếng Anh Trần Phước Lợi 18/04/2002 HK 11A1
9 GDCD Trần Phước Lợi 18/04/2002 HK 11A1
10 GDQP-AN Trần Phước Lợi 18/04/2002 HK 11A1
1 Địa lý Lê Hoàng Khôi 15/01/2002 15P 11A5