ĐĂNG NHẬP
DS lớp chưa nhập điểm danh HK1

Đến thời điểm này 8/1/19, một số lớp sau còn thiếu điểm danh HK1:

10A1: Thiếu tháng 8,9,10,11,12

10A3: Thiếu tháng 12

11A2: Thiếu tháng 12

11A4, 11A5, 11A9, 11A10: Thiếu tháng 11, 12