ĐĂNG NHẬP
File nhập điểm thi HSG cấp trường 22-23

Thầy cô gửi file đã nhập điểm vào mail saovega2002@gmail.com