ĐĂNG NHẬP
File nhập điểm thi môn Anh văn (kỹ năng nghe) cuối học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thầy cô dạy môn Anh văn tải file đính kèm để nhập điểm kỹ năng nghe môn Anh văn
Sau đó, các thầy cô gửi file về địa chỉ mail: truongthptnguyenvantang@gmail.com