ĐĂNG NHẬP
FILE nhập điểm thi nghe tiếng Anh - Thi HK2

Lưu ý: 

+ GV nhập điểm các lớp mình dạy vào chung 1 file này (không copy sang word hay excel khác).

+ GV có thể dùng chức năng Filter (Nút tam giác ở ô "Lớp") để lọc ra ds các lớp mình dạy cho dễ nhập điểm. Hoặc để nguyên file gốc và nhập đều được.

+ GV đổi tên file cho mình dễ tổng hợp: thêm tên GV và các lớp dạy vào tên file.

+ Gửi file đã nhập điểm vào mail thaochiha@gmail.com.