ĐĂNG NHẬP
Gửi số lượng học sinh là người dân tộc K10. Gấp!!!!!

Em cần biết số lượng học sinh là người dân tộc (khác dân tộc kinh) của từng lớp ở K10

VD: 10a1=>3 (có 3 hs dân tộc)

Các GVCN K10 gởi số lượng của lớp mình về mail: phamthanhphuoc@gmail.com

Xin cám ơn!