ĐĂNG NHẬP
Hướng dẩn thực hiện học bạ đầu năm.

Kính gửi: Các GVCN

Để đảm bảo đúng tiến độ hồ sơ học vụ đầu năm, phòng học vụ có hướng dẫn các làm học bạ (theo file đính kèm), kính mong các gvcn xem và thực hiện.