ĐĂNG NHẬP
KHU VỰC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG CHO CÁC LỚP NĂM HỌC 2020 - 2021

Kính gửi GVCN các lớp,

Đoàn trường xin gửi lại khu vực lao động từng lớp, và yêu cầu hoạt động.

Các lớp trực nhật thường xuyên, theo tuần và gửi hình ảnh báo cáo về Đoàn trường.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Đoàn trường.

Trân trọng.