ĐĂNG NHẬP
Lịch trực giám thị học kỳ 2

Nếu trùng với buổi có tiết dạy sẽ đổi buổi khác( vì chưa có TKB)