ĐĂNG NHẬP
Mời cô Hoa Mai, cô Lê Hà và học sinh lớp KHXH3 xem thời khóa biểu mới thay đổi

Chiều thứ 3 cô Hà CD có thể dạy được (do được nghỉ lớp học Đảng) nên TKB chiều thứ 3 điều chỉnh lại để thuận tiện nhất cho học sinh.