ĐĂNG NHẬP
Nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ thi nghề.

Nhà trường nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ thi nghề năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 20/05/2019 đến sáng ngày 24/05/2019.

Địa điểm nhận đơn: Phòng học vụ

Sau thời gian trên nhà trường không giải quyết.