ĐĂNG NHẬP
Nhạn đơn phúc khảo Bài thi THPT Quốc gia 2019

Nhà trường bắt đầu nhận đơn phúc khảo Bài thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thời gian nhận đơn: Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 18/07/2019

Địa điểm: Phòng học vụ

(Mẫu đơn theo file đính kèm)