ĐĂNG NHẬP
Nhận hồ sơ dạy nghề.

Hiện nay đã có hồ sơ dạy nghề năm học 2019-2020 kính mời các giáo viên dạy nghề đến phòng học vụ để nhận.

Thời gian nhận: Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 05/11/2019