ĐĂNG NHẬP
Nhờ GVCN báo tên học sinh đã nghỉ học của lớp mình về phòng học vụ

Để chuẩn bị cho công tác lập danh sách thí sinh thi HK1, nhờ GVCN báo tên các em học sinh đã nghỉ học mà trên phần mềm C3 chưa cập nhật về cho phòng học vụ hoặc nhắn cho cô Chi.

Sỉ số hiện tại trên C3:

10A1 47   11A1 43   12A1 37
10A2 46   11A2 43   12A2 38
10A3 47   11A3 42   12A3 36
10A4 45   11A4 44   12A4 37
10A5 44   11A5 42   12A5 46
10A6 46   11A6 42   12A6 45
10A7 46   11A7 39   12A7 45
10A8 45   11A8 44   12A8 45
10A9 46   11A9 39   12A9 45
10A10 45   11A10 43   Tổng 12 374
10A11 42   Tổng 11 421      
10A12 44            
Tổng 10 543            

Xin cám ơn

.