ĐĂNG NHẬP
Nội dung sổ đầu bài thiếu T10

Sau khi rà soát sổ đầu bài buổi sáng tháng 10 bộ phận học vụ đã tổng hợp như bảng đính kèm.

Kính mong các giáo viên có tên nhanh chóng cập nhật các nội dung còn thiếu.

Hạn chót bổ sung nội dung sổ đầu bài ngày 27/10/2017.