ĐĂNG NHẬP
Thông báo bổ sung nội dung sổ đầu bài T10 buổi sáng

Hiện nay phòng học vụ đã tổng hợp các thiếu sót trong sổ đầu bài buổi sáng t10, kính mong các gv có dạy lớp theo file đính kèm nhanh chóng bổ sung.

Hạn chót ngày 09/11/2019