ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO CÁC TIẾT MỤC VÀO VÒNG CHUNG KẾT CHÀO MỪNG 20/11 NĂM 2019

Kính gửi quý GVCN,

Đại diện BTC xin gửi kết quả vào vòng chung kết như sau:

1. Hát: 10A10, 10A3, 11A11, 12A8, 11A4, 10A7, 12A7, 12A2.

2. Múa: 10A4, 10A5, 11A8, 11A7, 12A2, 12A4, 12A3, 12A6.

3. Nhảy: 10A9, 11A1, 10A1, 10A2, 11A3, 11A11 VÀ 11A10, 11A5, 11A4, 10A3, 12A4 VÀ 12A9, 12A6 VÀ 12A5, 10A7. 

- Thời gian chung kết: 13h30 thứ bảy ngày 16 tháng 11 năm 2019

- Địa điểm: Hội trường

- Lưu ý: Các lớp vào vòng chung kết đầu tư trang phục và tập luyện cho tốt. Và cử ít nhất 10 bạn tham gia cổ vũ.

Trân trọng.