ĐĂNG NHẬP
Thông báo cho GVCN gấp về hạnh kiểm học sinh

Hệ thống mới tổng hợp điểm TB và xếp loại học lực giữa kì 2. Mời GVCN xem lại hạnh kiểm học sinh.

Nếu học sinh có học lực yếu, kém thì khó thể xếp hạnh kiểm Tốt vì 1 trong các yêu cầu để đạt được loại Tốt là "Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, có ý thức vươn lên, trung thực trong cuộc sống, trong học tập".

Nếu trong lớp có thay đổi về hạnh kiểm thầy cô gửi qua mail cho cô Chi Họ tên, hạnh kiểm cũ, hạnh kiểm mới của những học sinh có thay đổi trước 21 giờ ngày 21/03/2019 để cô Chi cập nhật vào C3.

Trân trọng.