ĐĂNG NHẬP
Thông báo cho GVCN về Hạnh kiểm dự kiến

Thầy cô GVCN nhập hạnh kiểm dự kiến học kỳ I vào mục 3.7.1 Hạnh kiểm học kỳ.

Các nhận xét (để in trong phiếu báo điểm) thì nhập vào mục 3.8 Nhập khen thưởng kỷ luật số ngày nghỉ.

Hạn nhập hạnh kiểm dự kiến: 21h ngày thứ 3 (8/1/19).

Thầy cô nhập hạnh kiểm dự kiến vào C3 để sáng thứ 4 (9/1) cô Chi bảng điểm tổng hợp để BGH theo dõi.

Lưu ý: phải chọn thời gian là Học kì I