ĐĂNG NHẬP
Thông báo đến các tổ trưởng Công đoàn

      Thay mặt BCH Công đoàn thông báo đến quý thầy cô tổ trưởng Công đoàn vui lòng thông tin các trường hợp thăm hỏi của các công đoàn viên tổ mình về BCH Công đoàn trường hoặc cô Kim Trang để Công đoàn có chế độ thăm hỏi kịp thời!

       Trân trọng!