ĐĂNG NHẬP
Thông báo đến học sinh tham gia thi HSG cấp trường NH 19-20

Các em học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp trường năm học 2019-2020 cầu lưu ý:

1. Xem danh sách dự thi và sơ đồ phòng thi.

2. Có mặt tại phòng thi : 13 giờ ngày 2/10/2019

3. Thực hiện nghiêm túc nội quy thi và nội quy học sinh.