ĐĂNG NHẬP
Thông báo GVCN: Để chuẩn bị lập DS thí sinh cho kì thi HK2 nhờ GVCN báo sỉ số hiện tại về phòng học vụ gấp!

Để chuẩn bị lập danh sách thí sinh cho kỳ thi HKII kính nhờ GVCN các lớp báo cáo sỹ số hiện tại của lớp về phòng học vụ. Các học sinh đã nghỉ học giáo viên chủ nhiệm thống kê danh sách ghi rõ thời gian nghỉ về phòng học vụ.

Hạn chót ngày 28/05/2020