ĐĂNG NHẬP
Thông báo hạn nhập Hạnh kiểm C3 (19h ngày 31/12/2019)

Thông báo tới các GVCN: Sau khi họp xét Hạnh Kiểm của học sinh, thì tất cả các GVCN đều phải cập nhật lên C3 và hạn cập nhập "hạnh kiểm" và "số ngày nghỉ" của học sinh là 18h ngày 31/12/2019. Nếu giáo viên nhập sau 19h giờ thì hệ thống sẽ không cập nhật.

Trân trọng!