ĐĂNG NHẬP
Thông báo học sinh nhận giải hội thao học sinh cấp trường

Mời đại diện các lớp đạt giải hội thao học sinh đến phòng Hành chính - Thu ngân nhận thưởng.

Trân trọng