ĐĂNG NHẬP
Thông báo học sinh nhận khen thưởng đạt thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường

Mời các em học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường đến phòng Hành chính - thu ngân nhận khen thưởng.

Trân trọng.