ĐĂNG NHẬP
Thông báo hội thao ĐẨY GẬY

Tất cả các em học sinh có mặt lúc 13h30 chiều thứ 4 ngày 7-11-2108 để tranh các vòng loại tiếp theo và chung kết