ĐĂNG NHẬP
Thông báo lịch ôn thi lại NH 2019 - 2020 và địa điểm học ôn thi lại.

Địa điểm học ôn thi lại:

- Được bố trí ở khu B.

+ Khối 10 ôn thi lại tại phòng lớp 12A1.

+ Khối 11 ôn thi lại tại phòng lớp 12A2.