ĐĂNG NHẬP
Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng thông báo về việc nhận đơn phúc khảo như sau:
1.Thời gian nhận đơn phúc khảo

Từ ngày 18/7/2023 đến 17h00 ngày 27/7/2023

2. Địa điểm: Phòng học vụ