ĐĂNG NHẬP
Thông báo nhận đơn xin đăng ký học lại năm học 2019-2020

Để đảm bảo trong việc xếp lớp cho năm học 2019-2020, nhà trường xin thông báo tới Quý phụ huynh và học sinh không đủ điều kiện lên lớp trong năm học 2018-2019 như sau:

- Bắt đầu nhận đơn học lại từ ngày 15/07/2019 đến ngày 25/07/2019.

- Địa điểm phòng học vụ.