ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO RÀ SOÁT THÔNG TIN ePMIS

Theo yêu cầu của phòng Tổ chức cán bộ chốt toàn bộ thông tin nhân sự của đơn vị và gửi báo cáo về Sở. 

Phòng TTCB yêu cầu tạo mỗi GV 1 tài khoản và để GV tự cập nhật tại nhà, nhưng xét thấy có nhiều thông tin phức tạp nên GV vui lòng cập nhật tại trường để được hướng dẫn thêm.

Nay thông báo đến quý thầy cô đến phòng học vụ (gặp cô Chi) hoặc văn thư (cô Thi) để bổ sung thông tin vào phần mềm ePMIS.

Hạn chót hoàn thành 22/12/2018

Trân trọng!