ĐĂNG NHẬP
thông báo thời gian đăng ký đồng phục, đồ thể dục và bán trú dành cho các em học sinh khối 11, 12 năm học 2019-2020.

Bắt đầu từ ngày 18/7/2019 đến hết ngày 31/07/2019, học sinh khối 11,12 của Năm học 2019 - 2020 vào trường để đăng ký đồng phục, đồ thể dục và bán trú.

Do thời khóa biểu của năm học 2019 - 2020 có nhiều thay đổi so với năm học 2018 - 2019, đề nghị các em đến đăng ký sớm để không ảnh hưởng việc học.