ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới các GV! Hạn nhập kế hoạch dạy học và thực hiện kế hoạch dạy học

Sau khi tổ trưởng nhập xong kế hoạch dạy học của tổ (trễ nhất ngày 30/09/2020). Các thành viên trong tổ sẽ vào trang chuyentruong.hcm.edu.vn để nhập:

                      + Kế hoạch dạy học của Giáo Viên, hạn nhập: 02/10/2020

                      + Thực hiện kế hoạch dạy học (dựa trên TKB), hạn nhập: 05/10/2020

Mọi thắc mắc thầy cô liên mail: phamthanhphuoc@gmail.com