ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới các thầy cô tổ trưởng chuyên môn! Hạn nhập kế hoạch dạy học Tổ Trưởng 30/09/2020

Các Thầy Cô TTCM khi làm kế hoạch dạy học trên trang chuyentruong.hcm.edu.vn cần chú ý số tuần nghỉ tết.

Trong năm học 2020-2021 có tổng cổng 37 tuần

HK1: học từ 7/9/2020->9/1/2021 có 18 tuần, đồng nghĩa với tuần 1-> tuần 18 (đã bao gồm tuần thi và ngoại khóa)

HK2: học từ 11/1/2021->22/05/2021 có 19 tuần, đồng nghĩa từ tuần 19-> tuần 37 (đã bao gồm 2 tuần tết được nghỉ là tuần số 23: 08/02/2020->13/02/2021 và tuần 24: 15/02/2021->20/02/2021 và các tuần thi) 

Các Thầy Cô chú ý trừ hai tuần 23 và 24 nghỉ tết => HK2 học 17 tuần

Mong các Tổ Trưởng cập nhật lại, hạn nhập: 30/09/2020 

Làm xong sớm rồi thông báo với GV trong tổ vào làm kế hoạch dạy học của từng thành viên trong tổ mình (bao gồm luôn cả tổ trưởng).

Mọi thắc mắc liên hệ mail: phamthanhphuoc@gmail.com