ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới các Tổ Trưởng Chuyên Môn v/v đăng thời gian kế hoạch giảng dạy

Em xin thông báo tới các GV Tổ Trưởng Chuyên môn về việc nhập kế hoạch giảng dạy ở trang chuyentruong.hcm.edu.vn

Theo phân phối chương trình là  HKI có tổng cộng 19 tuần, HKII có 18 tuần => 37 tuần/năm 

Cộng thêm 1 tuần dự trữ ở HKI => HKI=20 tuần, HKII=18

Bắt đầu nhập học: 19/08/2019 và kết thúc: 23/05/2020

Có file đính kém “số tuần.xlsx” ngay bên dưới để các Tổ Trưởng đăng đầy đủ lịch giảng dạy trong 38 tuần (đã bao gồm tuần thi và ngoại khóa) cho khớp với thời gian quy định của sở.

Trân trọng!