ĐĂNG NHẬP
Thông báo tới GVCN năm học 2019-2020.

Để kịp thời gian báo cáo về sở. Kính nhờ các GVCN lấy số liệu của học sinh vào sáng thứ 2 (ngày 12/08/2019).

Nhận mẫu báo cáo tại phòng học vụ.