ĐĂNG NHẬP
Thông báo từ C3 cho GVBM

Hệ thống C3 nhiều khi bị lỗi mà quản trị khó kiểm tra hết. Nhờ GVBM kiểm tra lại cột TBMK1 hệ thống lấy sang có chính xác không (xem hình đính kèm). Nếu có sai khác cui lòng báo liền cho cô Chi.

Xin cám ơn!