ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO VỀ HỘI THI QPAN

1. Các lớp lấy câu hỏi về ôn để thi phần lý thuyết về quốc phòng an ninh.

2. Lịch thi quốc phòng an ninh:

- Lý thuyết: 13h15, ngày 06/11/2019 t. Tại khu C (khối phòng học khối 10).

- Các môn thi thực hành k10, k11,k12 thi vào 8h, ngày 09/11/2019 . Tại sân học Thể dục