ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc bổ sung nội dung thiếu sổ đầu bài HKI

Kính gửi quý thầy cô.

Hiên nay bộ phận học vụ đã tổng hợp các nội dung còn thiếu trong sổ đầu bài HKI, kính mong quý thầy cô có tên trong file đính kèm nhanh chóng bổ sung.

Thời hạn chót ngày 16/01/2019