ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MƯỢN THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Các thầy cô đăng ký mượn thiết bị giáo dục lưu ý: 

+ Thiết bị thực hành, thí nghiệm: theo mẫu phiếu số 1

+ Phòng học tương tác: theo mẫu phiếu số 2

+ Phòng thực hành tin học: theo mẫu phiếu số 3

+ Dụng cụ TD - QP: theo mẫu phiếu số 4

Các thầy cô gửi phiếu đăng ký qua địa chỉ mail:  minh73pdp@gmail.com    

trước 3 - 5 ngày để lưu vào sổ mượn thiết bị.

Trân trọng!