ĐĂNG NHẬP
Thông báo về việc sửa sai vào điểm HKII và Cả năm 2018-2019

Dựa vào biên bản kiểm tra chéo của các gvcn bộ phận học vụ đã tổng hợp các lỗi còn sai sót, kính mong các giáo viên có tên trong file đính kèm đến phọng học vụ để chỉnh sửa.

Hạn chót ngày 06/06/2019