ĐĂNG NHẬP
Thống kê SĐB CHIỀU từ đầu đến hết tuần 11

Để hồ sơ sổ sách nhà trường sạch đẹp, đúng yêu cầu của Sở GD, bộ phận học vụ nhà trường đã kiểm tra và đăng thống kê các sai sót trong SĐB buổi chiều ở file đính kèm. Các thầy cô lưu ý:

+ Các nội dung trong SĐB sáng chiều phải được ghi đầy đủ, không viết tắt, không dùng nhiều màu mực,  không dùng mực nước và không dùng bút xóa.

+ Khi sửa sai SĐB phải đúng qui định như sửa học bạ: gạch nội dung sai và ghi lại nội dung đúng bằng bút đỏ.

+ Các nội dung đã lỡ viết tắt thì không sửa và yêu cầu ghi đầy đủ từ tuần 14 trở về sau.

+ Tất cả các nội dung thiếu trong SĐB như: điểm danh, nhận xét,... từ đầu năm đến nay thầy cô vui lòng bổ sung đầy đủ.

+ Môn nghề có SĐB riêng, không ghi vào SĐB chung.

SĐB là hồ sơ quan trọng, mong quí thầy cô thực hiện tốt.

Trân trọng.