ĐĂNG NHẬP
Thống kê SĐB sáng từ tuần 1 đến tuần 10 (đăng lại)

Thầy cô xem lại văn bản sở về Ghi sổ ĐB:

http://thptnguyenvantang.edu.vn/Pho-Hieu-Truong-Chuyen-Mon/Vb-So-Ve-Ghi-So-Dau-Bai,-Ho-So-Hoc-Vu-Giao-Vu-1819-WXq5p5H0Os.html (Có đính kèm lại văn bản)

Nhận xét chung:

+ Một số tiết chào cờ, SH GVCN chưa xếp loại, ký tên

+ Một số tiết SH GVCN chưa ghi tên bài

+ Một số môn còn ghi tắt trong tên bài dạy 

+ Ô học sinh nghỉ tiết rất nhiều môn còn để trống. Nếu ko có HS vắng, phải ghi là Vo.

Thống kê SDB chiều từ tuần 1 đến hết tuần 11 phòng học vụ sẽ đăng vào tuần sau.